Nest Becky geboren op

16 oktober 2015

geslacht kleur 16/10 23/10
teef dark sable 174 gram 338 gram
reu dark sable 190 gram 372 gram
teef dark sable 194 gram 348 gram
teef dark sable 174 gram 300 gram
teef dark sable 170 gram 318 gram

De Foto's

De portretjes


Mycena Metata Fan 't Stabor

Matt Knight Fan 't Stabor

Mountain Brownie Fan 't Stabor
Milky Bonnet Fan 't Stabor
Meadow Puffball Fan 't Stabor